Huishoudelijk Reglement van het Biergilde “De Gecroonde Bel”

Van de Leden

 

Artikel 1:

De leden zijn verplicht zich tijdens bijeenkomsten van het Biergilde te houden aan de ter plaatse geldende normen en voorschriften.

Mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen van het bestuur of de gastheer/gastvrouw dienen onverwijld opgevolgd te worden.

 

Artikel 2:

De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven.

 

Artikel 3:

De leden zijn verplicht de contributie voor 1 maart van het betreffende verenigingsjaar te voldoen. Bij overschrijding van deze gestelde termijn met meer dan twee maanden wordt de toezending van verenigingsinformatie aan het betreffende lid stopgezet.

Bij het in gebreke blijft na het tweede betalingsverzoek volgt opzegging van het lidmaatschap namens het Biergilde.

 

Artikel 4:

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten en andere door het Biergilde georganiseerde evenementen aanwezig te zijn.

 

Artikel 5:

Het bestuur beslist over toelating in overeenstemming met artikel 5 van de Statuten. Een aspirant-lid wordt pas lid als hij/zij tenminste  een verenigingsavond heeft bijgewoond. Het nieuwe lid is de normale contributie verschuldigd over het lopende verenigingsjaar.

 

Van de vergaderingen

Artikel 6:

De vergadering van het bestuur worden gehouden zo vaak als de voorzitter of tenminste de helft van het aantal bestuursleden dit wenst.

 

Artikel 7:

Vergadering van het bestuur zijn niet openbaar. Indien een lid echter, , toch aan een dergelijke vergadering deelneemt, heeft hij/zij spreekrecht doch geen stemrecht. ( zie art. 4)

 

Artikel 8:

Kandidaatstelling van een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen bestuurslid geschiedt door het bestuur en of door kandidaatstelling door 3 leden.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaat de eventuele benoeming ook zal aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 4 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden.

 

Artikel 9:

Alleen op de agenda van de Algemene Ledenvergadering voorkomende punten, worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

 

Artikel 10:

Elk lid heeft het recht agendapunten in te dienen.

Behandeling op de eerstkomende vergadering zal plaatsvinden, mits deze punten tenminste 4 dagen vóór die Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.

 

Van de Commissies

 

Artikel 11:

Ingevolge Artikel 32 van de statuten, kan het bestuur een of meer commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten. De bevoegdheden van iedere commissie worden geregeld bij de benoeming. Zij kunnen later bij behoefte worden veranderd en bijgesteld. De door het bestuur benoemde commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden ervan door het bestuur van hun functie worden ontheven en al dan niet worden vervangen.

 

Artikel 12:

Iedere commissie benoemt uit haar midden een coördinator. De coördinator is het officiële aanspreekpunt voor het bestuur. De coördinator is belast met het bijeenroepen van de leden voor de commissievergaderingen en zorgt voor een schriftelijke vastlegging van de activiteiten.

 

Artikel 13:

De commissies brengen minstens eenmaal per jaar op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van hun activiteiten of zoveel vaker als en op de wijze zoals het bestuur dat wenst.

 

Artikel 14:

Commissies kunnen, op basis van een door het bestuur goedgekeurde begroting, een vergoeding ontvangen voor te maken kosten die rechtstreeks verband houden met hun commissieactiviteit.

 

Artikel 15:

De in dit reglement opgenomen artikelen betreffende de door het bestuur benoemde commissies zijn niet van toepassing op de Kascontrolecommissie, bestaande uit 2 personen niet zijnde bestuursleden.

 

Van het Bestuur

 

Artikel 16:

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde aftreden. Hij/zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn/haar stem. Leder bestuurslid heeft één stem en het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

 

Artikel 17:

Met inachtneming van het Artikel 29 van de Statuten geldt het volgende:

Indien het bestuur uit drie leden bestaat, treedt ieder jaar een lid af, en heeft de mogelijkheid zich herkiesbaar te stellen voor een volgende zittingsperiode. Mocht het bestuur uit méér dan drie leden bestaan dan treden jaarlijks zoveel leden af als nodig is om een evenredige verdeling van aftreden te krijgen met een zittingsperiode van drie jaar. Een bestuurslid, gekozen ter vervanging van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij of zij vervangt volgens rooster had moeten aftreden.

 

Algemeen

 

Artikel 18:

Schade aan het Biergilde of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door het bestuur in zijn geheel of ten dele worden verhaald op het betreffende lid.

 

Artikel 19:

Alle leden ontvangen een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement, leden worden geacht van het Huishoudelijk Reglement op de hoogte te zijn.

 

Artikel 20:

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 september 1999