STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Biergilde De Gecroonde Bel”, hierna te noemen het Biergilde. Zij zetelt te Oosterhout, domicilie kiezend Café de Beurs, Klappeijstraat 4, 4901 HE Oosterhout.

 

OPRICHTING EN DUUR

Artikel 2. Het Biergilde is opgericht op 1 juli 1998 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

Artikel 3. Het Biergilde stelt zich ten doel het stimuleren van de biercultuur in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door:

 1. Het ontwikkelen van vaardigheden inzake het proeven, herkennen en waarderen van bieren.
 2. Het opdoen van kennis en vaardigheden inzake brouwprocessen.
 3. Het organiseren van evenementen, welke deze doelstellingen kunnen bevorderen
 4. Het verlenen van medewerking aan dergelijke evenementen.
 5. Andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

LEDEN

Artikel 4. Het Biergilde kent gewone leden en ereleden. Waarin deze statuten over lid/leden wordt gesproken, wordt tevens bedoeld erelid/leden.

 1. Leden moeten vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 2. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

 

TOELATING

Artikel 5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden en kan aan deze toelating nadere eisen stellen. Het kan zich hierbij laten adviseren door een toelatingscommissie van leden van het Biergilde de Gecroonde Bel.

Artikel 6. Tegen niet-toelating is geen beroep mogelijk.

 

HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend gecontinueerd.

Artikel 8. Het verenigingsjaar is loopt van 1 jan tot en met 31dec

Artikel 9. Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door opzegging door het lid met inachtneming van het gestelde in Artikel 11.
 2. Door overlijden van het lid
 3. Door opzegging namens het Biergilde. Dit kan geschieden wanneer een lid bij voortduring niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals gesteld in de statuten en/of huishoudelijk reglement.
 4. Door opzegging namens het Biergilde wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten/reglementen of besluiten van het Biergilde handelt of het Biergilde op onredelijke wijze benadeelt.

In afwachting van een uitspraak tot royement door de Algemene Ledenvergadering, kan het bestuur het betreffende lid een schorsing opleggen.

Artikel 10. Opzegging namens het Biergilde geschiedt altijd schriftelijk door het bestuur.

Artikel 11. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het lopende verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken.

Artikel 12. Het bestuur dient in geval van royement toestemming te vragen aan de Algemene Ledenvergadering, Een aanvraag tot royement dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld te worden.

 

FINANCIËN

Artikel 13. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 14. Het bestuur is verplicht een dusdanig batig saldo aan te houden dat tenminste aan de lopende verplichtingen van het betreffende verenigingsjaar kan worden voldaan.

Artikel 15. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Biergilde zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.

Artikel 16. Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering zijn financieel verslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

Artikel 17. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 2 personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, de zgn. kascontrolecommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur. Van haar bevindingen brengt zij schriftelijk verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is verplicht volle medewerking aan deze commissie te verlenen.

Artikel 18. Het bestuur is verplicht de bescheiden genoemd in voorgaande artikelen. tenminste 8 jaren te bewaren.

 

BESTUUR EN BESTUURSFUNCTIES

Artikel 19. Het bestuur van het Biergilde bestaat uit tenminste 3, maar in elk geval een oneven aantal leden.

Artikel 20. Om als bestuurslid te kunnen worden gekozen, dient men tenminste één jaar lid te zijn van het Biergilde, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist met meerderheid van stemmen.

Artikel 2 1. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. De benoeming geschiedt in naam en niet in functie.

Artikel 22. Na elke bestuursverkiezing worden de bestuursfunctie door de bestuursleden zelf onderling verdeeld.

Artikel 23. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Artikel 24. Indien bij een stemming binnen het bestuur de stemmen staken, beslist de voorzitter. Deze heeft in dergelijke gevallen een dubbele stem.

Artikel 25. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter, secretaris en penningmeester, na goedkeuring worden vastgesteld.

Artikel 26. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering van zijn bestuursfunctie worden ontheven.

Artikel 27. Elk bestuurslid wordt in het beginsel gekozen voor een periode van 3 jaar. De volgorde van aftreden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 28. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk en bij acclamatie herkiesbaar, met inachtneming van het bepaalde van Artikel 29. Bij meer kandidaten dan functies wordt schriftelijk gestemd.

Artikel 29. Een bestuurslid kan maximaal voor een achtereenvolgende periode van zes jaar bestuurslid zijn. met uitzondering van de voorzitter die maximaal zes jaar voorzitter kan zijn na een periode van drie jaar als bestuurslid met een andere functie. Een bestuurslid dat zes respectievelijk negen jaar bestuurslid is geweest. kan. na een periode van een jaar, opnieuw tot bestuurslid worden benoemd.

Artikel 30. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

 1. Het beëindigen van het lidmaatschap door het Biergilde.
 2. Bedanken voor de functie.

BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 31. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen 3 maanden een Algemene Ledenvergadering te beleggen. waarin de open plaatsen aan de orde komen.

Artikel 32. Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak door commissies te laten uitvoeren. Deze commissies worden benoemd door en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 33. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. En daarnaast door:

 1. De voorzitter samen met de secretaris.
 2. De voorzitter samen met de penningmeester.
 3. De secretaris samen met de penningmeester.

BESLUITVORMING EN STEMRECHT ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 34. Besluiten ten aanzien van wijzigingen of aanvullingen op de statuten. alsmede de ontbinding van het Biergilde kunnen alleen door de Algemene Ledenvergadering en/of bijzondere ledenvergadering worden genomen.

Artikel 3 5. Bij besluiten met financiële consequenties dient het bestuur zicht te houden aan de regels en voorschriften. zoals vastgelegd in Artikel 14 en 15 van deze statuten.

Artikel 36. In gevallen, waarin de statuten en huishoudelijke reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 37. Een voorstel wordt als aangenomen beschouwd indien de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen ter vergadering zich vóór het voorstel heeft verklaard met uitzondering van de wijzigingen van de statuten en opheffing van de Vereniging. In die gevallen geldt Artikel 46 en Artikel 49.

Artikel 38. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 39. Alle stemmingen voor zover zij niet personen betreffen, geschieden in principe mondeling. Stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk.

Artikel 40. Bij stemmingen heeft ieder lid één stem. Een geldige stem kan alleen in persoon worden uitgebracht.

 

VERGADERINGEN

Artikel 41. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls als zij dit wenselijk oordeelt. Het bestuur is echter gehouden tenminste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering te beleggen., uiterlijk 4 maande na afloop van het verenigingsjaar. Op deze vergadering, welke tenminste 3 weken tevoren kenbaar dient te zijn aan de leden, zoals bekend bij de secretaris. dient tenminste het volgende te worden behandeld:

 1. De notulen van de vorige vergadering.
 2. De verantwoording van het financieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar.
 3. Het organisatorisch jaarverslag van de secretaris.
 4. Het verslag van de kascontrolecommissie en de verkiezing van de leden van deze commissie.
 5. Een door de penningmeester gepresenteerde begroting voor het komende verenigingsjaar.
 6. De bestuursverkiezing
 7. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de uitnodiging voor de vergadering.
 8. Rondvraag

Artikel 42. De leden kunnen een bijzondere ledenvergadering bijeenroepen, indien minimaal de helft plus een van het aantal leden dit schriftelijk verzoekt. Het bestuur is dan gehouden om zo spoedig als mogelijk is. maar binnen 2 maanden een bijzondere ledenvergadering bijeen te roepen. Tijdens deze vergadering worden alleen de onderwerpen behandeld. die ten grondslag lagen aan het bijeenroepen van de bijzondere ledenvergadering.

Artikel 43. Toegang tot een Algemene Ledenvergadering hebben alleen gewone- en ereleden. Ereleden hebben geen stemrecht, tenzij ze ook als gewoon lid in de vereniging actief zijn.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 44. In de statuten van het Biergilde kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Artikel 45. Het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste 4 dagen voor de vergadering aan de leden worden bekend gemaakt.

Artikel 46. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste de helft plus een van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 1/3 van het aantal leden tegenwoordig is. Is niet 1/3 van de leden aanwezig dan wordt binnen 4 weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel kan worden besloten met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal tegenwoordige leden.

 

ONTBINDING

Artikel 47, Het Biergilde kan worden ontbonden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 48. Het voorstel tot opheffing moet tenminste 4 dagen voor de vergadering aan de leden worden bekend gesteld.

Artikel 49. Een besluit tot opheffing behoeft tenminste de helft plus een van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 1/3 van het aantal leden tegenwoordig is. Is niet 1/3 van de leden aanwezig dan wordt binnen 4 weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel kan worden besloten met een meerderheid van de geldig uitgebrachte, ongeacht het aantal tegenwoordige leden.

Artikel 50. Een eventueel batig saldo na vereffening zal ten goede komen aan een tijdens de vergadering vastgesteld goed doel.

 

INWERKINGTREDING

Artikel 51. Deze statuten treden in werking onmiddellijk na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

 

ANDERE REGLEMENTEN

Artikel 52. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Hierin kunnen worden verwerkt een nadere uitwerking van deze statuten. alsmede interne regelingen van inrichting en bestuur.

Artikel 53. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet. ook waar dit geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 54. Alle leden ontvangen een exemplaar van de statuten.

Artikel 55. Aldus vastgesteld dd..11 november 1998